JOY mini rounds or pillow

. 3" diam. each, 18 mesh #ALBSET-02